Z historii szkoły

 


Z KRONIKI GIMNAZJUM
Najważniejsze wydarzenia

1999
1 września – Rozpoczęcie działalności Publicznego Gimnazjum nr 2
w Śremie (z oddziałami w Zbrudzewie).
6 grudnia – Uruchomienie gimnazjalnej pracowni internetowej.

 
2000

8 kwietnia – Medal Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
za udział w organizacji budowy i uroczystości odsłonięcia
pomnika Ks. P. Wawrzyniaka
14 czerwca – Nadanie Publicznemu Gimnazjum nr 2 w Śremie imienia
Ks. Piotra Wawrzyniaka.

2001
 
 
25 maja – Obchody 85-lecia „Dwójki” – Koncert Jubileuszowy w sali
Odlewni Żeliwa w Śremie.
2 czerwca – Festyn Jubileuszowy – 85-lecie „Dwójki”.

2002
1 stycznia – Nowa nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra
Wawrzyniaka w Śremie
22 marca – Zakończenie I etapu remontu sali sportowej „Bazar”.
7 czerwca – Uruchomienie odrestaurowanego zabytkowego zegara
wieżowego na budynku szkoły.
24 września – Przystąpienie Gimnazjum do ogólnopolskiej akcji „Szkoła
z klasą” prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
i „Gazetę Wyborczą” pod patronatem Prezydenta RP.

2003
14 czerwca – Uroczystość przekazania i poświęcenia sztandaru dla
Gimnazjum w ramach obchodów 750-lecia Śremu.
31 sierpnia –Zakończenie działalności oddziałów w Zbrudzewie.
10 października – Gimnazjum uzyskało tytuł „Szkoła z klasą” (certyfikat nr 2673/2003) i dyplom od Prezydenta RP.

2004
1 września – Uruchomienie sieci internetowej w pracowniach, bibliotece
i pomieszczeniach administracyjnych.
8 grudnia – Zakończenie remontu dachu na zabytkowym budynku szkolnym.
22 grudnia – Inscenizacja teatralna „Świąteczna ulica” w wykonaniu nauczycieli

2005
23 stycznia – Spektakl „Świąteczna ulica” wystawiony na spotkaniu
opłatkowym z udziałem ks. abpa Stanisława Gądeckiego.
Kwiecień – Żałoba po śmierci Papieża Jana Pawła II.
25 czerwca – Zjazd Absolwentów (z roku 1955.) Szkoły Podstawowej nr 2.
10 listopada – Udział w uroczystościach 95. rocznicy śmierci Patrona szkoły
– wyjazd do Mogilna.
22 grudnia – Premiera sztuki „Pamiętajcie o ogrodach” w wykonaniu
nauczycieli gimnazjum.

2006
Styczeń – Prace remontowe w sali sportowej „Bazar”.
19 stycznia – Spektakl „Pamiętajcie o ogrodach” w wykonaniu nauczycieli gimnazjum – dla rodziców i mieszkańców Śremu.
27 lutego – Wizyta ks. bpa Zdzisława Fortuniaka w szkole.
10 kwietnia – List od kard. Stanisława Dziwisza
– błogosławieństwo dla szkoły.
13 października – Oddanie do użytku zmodernizowanej sali „Bazar”.
13 października – Uroczyste obchody 90-lecia „Dwójki”.
22 grudnia – Inscenizacja „Niebo na ziemi” w wyk. nauczycieli.

2007
10 stycznia – Spektakl „Niebo na ziemi” w wykonaniu nauczycieli gimnazjum – dla rodziców i mieszkańców Śremu.
30 – 31 marca – Prezentacje szkolne podczas Śremskich Targów Edukacyjnych
8 listopada – „Zaduszki poetyckie” w gimnazjum.

2008
8 kwietnia – Obchody 120-lecia Parku Miejskiego w Śremie (współorganizowane przez szkołę, Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej oraz Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie).
8 września – Otwarcie przez Burmistrza Śremu nowej szkolnej pracowni komputerowej.

2009
Od 29 stycznia – Obchody 160. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci
Patrona Szkoły, Ks. Piotra Wawrzyniaka.
29 stycznia – Sesja popularno – naukowa w Wyrzece
30 stycznia – Msza św. w śremskiej Farze koncelebrowana pod przew. abpa
Metropolity – Stanisława Gądeckiego
26 marca – premiera spektaklu „Sceny z życia Księdza Patrona” w wyk.
„Teatru Nauczycielskiego Pokoju” nauczycieli Gimnazjum.
(w sumie: 7 przedstawień – ok. 1000 widzów).
1 czerwca – Happening „Przeszłość dla przyszłości” (zorganizowany przez
Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka i Śremski Ośrodek
Kultury przy wsparciu Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra
Wawrzyniaka).
czerwiec – sierpień: Remont w szkole – wymiana okien i drzwi.

HISTORIA

W 1916 roku dobiega końca budowa szkoły katolickiej. Dzieci, przede wszystkim polskie, rozpoczynają naukę w budynku przy ulicy Szkolnej 4.

Początek
Szkoła powstaje dzięki usilnym staraniom polskiej społeczności Śremu, rozpoczętym jeszcze w pierwszych latach XX wieku. Działający wtedy tzw. dozór szkolny, skupiający przedstawicieli ewangelików i katolików (ks. Piotr Wawrzyniak, skarbnik miejski – Komendziński i lekarz – dr Broekere) stwierdza – wobec bardzo trudnych warunków panujących w istniejących szkołach elementarnych – konieczność wybudowania nowych szkół. Decyzja o ich budowie zapada w 1910 roku. Pomimo, że dzieci katolickich jest prawie 6 razy więcej, w pierwszej kolejności buduje się szkołę ewangelicką (1913 r. obecna szkoła nr 3). Budowa szkoły katolickiej rozpoczyna się w rzeczywistości dopiero latem 1913 r. a kończy trzy lata później. 11 maja 1916 roku proboszcz śremskiej Fary, ks. Jan Beisert dokonuje poświęcenia nowego budynku. „Dwójka” rozpoczyna działalność.

Przemiany
W swojej historii „Dwójka” przeżywa szereg przekształceń organizacyjnych. Przez ponad dwa lata funkcjonuje jako niemiecka Szkoła Katolicka (Katolische Schule). Większość jej uczniów stanowią dzieci polskie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i wyzwoleniu Śremu przez powstańców (31 grudnia 1918 r.) organizacją polskiej szkoły zajmuje się ks. dziekan Jan Beisert wraz z nauczycielami: Wojciechowskim, Spychalskim i Szrejbrowskim. Jest wtedy jedyną w Śremie siedmioklasową koedukacyjną szkołą powszechną (jedyną, gdyż w budynku po szkole ewangelickiej mieści się aż do 1932 r. Szkoła Wydziałowa). Jej pierwszym rektorem, czyli kierownikiem jest Walenty Wojciechowski. Szkołą koedukacyjną jest 15 lat. 1 sierpnia 1933 roku zostaje podzielona na szkoły: żeńską i męską. „Dwójka” staje się szkołą powszechną żeńską.

Uczniowie-lata 30-te

8 września 1939 roku wojska hitlerowskie zajmują Śrem niszcząc również wyposażenie budynku szkolnego. W czasie okupacji Niemcy urządzają w szkole szpital wojskowy, który funkcjonuje aż do nadejścia Armii Czerwonej wyzwalającej miasto 23 stycznia 1945 roku. Szkoła wznawia działalność po wykonaniu prac przystosowawczych w budynku już 5 marca 1945 r. Siedem lat później kończy się podział na szkołę żeńską i męską – „Dwójka” jest znowu szkołą koedukacyjną. Dysponuje dwoma budynkami (również tym po szkole męskiej), ale sytuacja lokalowa jest trudna. Poprawia ją wybudowanie szkoły przy ul. Kochanowskiego (1957 r.) i utworzenie odrębnej placówki w budynku przy ul. Łazienkowej w 1958 r. Rok 1959 przynosi nowy podział obwodów szkolnych na terenie miasta. W 1966 roku tworzy się 8-klasowe szkoły podstawowe. Dotyczy to również „Dwójki”, gdzie rok później powstają pierwsze w Polsce klasy sportowe o profilu szermierczym. Sport staje się swoistą wizytówką szkoły, która jednak musi czekać na prawdziwe boisko sportowe do 1972 roku. Szkoła Podstawowa nr 2 w roku 1975 otrzymuje imię Bohaterów Armii Radzieckiej. Z tej okazji „Dwójka” wzbogaca się w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Rok 1989, czas tworzenia III Rzeczypospolitej zapoczątkowuje kolejne znaczące zmiany w pracy szkoły. „Dwójka” rezygnuje z posiadanego imienia (uchwała rady pedagogicznej z 22 stycznia 1990 r.) i dokonuje wyboru nowego patrona. 14 czerwca 1991 roku Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymuje imię Ks. Piotra Wawrzyniaka. Uroczystość ta jest kulminacją obchodów 75 lecia „Dwójki”. W roku kolejnego jubileuszu (1996 r.) organem prowadzącym szkołę zostaje Gmina Śrem. Szkoła otrzymuje salę sportową „Bazar”, z której korzystała dotąd na zasadzie najmu. W budynku pojawia się pracownia komputerowa. Przeprowadzone zostają pierwsze po kilkudziesięciu latach prace remontowo - modernizacyjne. W 1999 roku rozpoczyna się w Polsce wdrażanie reformy systemu edukacji. Rada Miejska w Śremie wprowadza nową sieć szkół podstawowych i gimnazjalnych. W budynku „Dwójki” 1 września 1999 r. rozpoczyna działalność Publiczne Gimnazjum nr 2 w Śremie. Przez kolejne dwa lata w jednym budynku pracują dwie „Dwójki” (podstawowa i gimnazjalna). Dumą gimnazjum staje się nowoczesna pracownia internetowa. W dniu 14 czerwca 2000 r. patronem gimnazjum – zgodnie z wolą społeczności szkolnej – zostaje Ks. Piotr Wawrzyniak. Pierwszy rok trzeciego tysiąclecia, rok 85 lecia „Dwójki” jest rokiem zamykającym działalność Szkoły Podstawowej nr 2.

Gimnazjum
Nowa karta w historii „Dwójki”. Gimnazjum, placówka nowego typu chce być szkołą z tradycjami, przejąć z bogatego dorobku „Dwójki” wszystko, co jest godne kontynuacji. Przyjmuje dewizę: „To, co dobre musi przetrwać”, Pragnie być szkołą dynamiczną i innowacyjną, wprowadza własne programy integrujące społeczność szkolną, tworzące oryginalny wizerunek szkoły. Wiele uwagi poświęca temu, co przynoszą nowe czasy (informatyka, języki obce). Dba o wszechstronny rozwój uczniów. Nie zapomina o pracy wychowawczej.

W starym solidnym budynku przy ul. Szkolnej 4 uczą się kolejne pokolenia młodych ludzi. Przed śremską „Dwójką” nowe zadania, następne osiągnięcia... To, co dobre musi przetrwać.

OBLICZA „DWÓJKI”
Specyficzny klimat szkoły tworzy jej stary, ale funkcjonalny budynek, który trwale wrósł w pejzaż prawobrzeżnej części Śremu; którego wielkość powoduje, że nikt tu nie jest anonimowy, zagubiony. Ale klimat szkoły, jej wizerunek tworzą też ludzie w niej pracujący i uczący się. To właśnie oni - ponad 7 tysięcy uczniów i absolwentów ( w wielu rodzinach jest to kilka kolejnych pokoleń), ponad 200 nauczycieli i pracowników wraz z 14 kierownikami i dyrektorami – z roku na rok wypracowują to, co można nazwać specyfiką „Dwójki”, co ją wyróżnia wśród innych szkół.

Oczywiście, jak każda szkoła uczy ona i wychowuje, przygotowuje do dalszej edukacji, pełni funkcje opiekuńcze. Od początku jednak jest szkołą, która nie zamyka się we własnych murach, nie ogranicza swej pracy do obowiązkowych zajęć lekcyjnych. I chyba właśnie to, co dzieje się poza lekcjami pozostaje najdłużej w pamięci. Dobrowolne, zgodne z uzdolnieniami i zainteresowaniami uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych powoduje, że po latach absolwenci najchętniej wspominają czy to udział w szkolnym przedstawieniu, czy występ piosenkarski, czy zwycięstwo w superważnym meczu międzyklasowym ( albo laury zdobyte w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich ), czy też osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych...

Sport
Jest wizytówką szkoły szczególnie od czasu powstania klas szermierczych. Praca młodych szermierzy i ich trenerów owocuje do dziś corocznie zdobywanymi pucharami, medalami i czołowymi lokatami w zawodach wojewódzkich, makroregionalnych i ogólnopolskich. Dwójka organizuje w ostatnich latach szermiercze Mistrzostwa Wielkopolski szkół o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i Puchar Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2. Jednak działania sportowe nie ograniczają się tylko do szermierki. Świadczą o tym sukcesy odnoszone w lekkiej atletyce, koszykówce, piłce ręcznej, piłce nożnej, a także w hokeju na lodzie i łyżwiarstwie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że przez wiele lat „Dwójka” nie ma boiska sportowego, ani własnej sali gimnastycznej.

Turystyka
Ważne miejsce zajmują zawsze organizowane przez szkołę wycieczki, biwaki, kolonie, obozy. Pierwsza daleka wycieczka odnotowana w kronice szkoły to wyjazd grupy uczniów na Polesie w 1937r. Uczniowie „Dwójki:” zwiedzają praktycznie wszystkie regiony Polski. Są też wyjazdy zagraniczne – pierwszy w 1960 r.(wyjeżdża do Francji szkolna orkiestra). W latach 90-ych młodzież odwiedza większość krajów europejskich – od Wielkiej Brytanii po Łotwę i od Włoch po Danię. Szkoła jest corocznie organizatorem dużych imprez międzyszkolnych takich, jak Rajd Szkolny (od 1981 r.), Rajd Wyzwolenia Śremu (od 1987 r.), Rajd im. Ks. Piotra Wawrzyniaka (od 1991 r.), Rajd „Śladami Piotra Wawrzyniaka” (od 2001 r.). „Dwójka” organizuje w ostatnim dziesięcioleciu także mające zasięg wojewódzki Maratony Rajdowe. Od kilku lat młodzi turyści reprezentują Śrem w Ogólnopolskich Zlotach Młodzieży w Lednogórze oraz w Ogólnopolskich Spotkaniach w Warszawie.

Kultura
Kolejne roczniki uczniów nie tylko oglądają spektakle teatralne, filmy, zwiedzają muzea i zabytki, poznają literaturę, uczestniczą w imprezach rozrywkowych. Nieustannie działają szkolne grupy artystyczne – chóry, zespoły wokalno – instrumentalne, teatralne, recytatorskie. W latach 50-ych i 60-ych dużym powodzeniem cieszy się teatrzyk kukiełkowy. Uczniowie występują w inscenizacjach, koncertach, montażach słowno – muzycznych. Organizowane są konkursy recytatorskie, czytelnicze, piosenkarskie, muzyczne oraz wystawy prac uczniowskich. Młodzież publikuje swoje prace literackie w szkolnych czasopismach („Przystań”, „Wawrzynek”, „Nasza Dwójka”), bierze udział w ich redagowaniu i drukowaniu. W szkole powstają filmy: „Piotr Wawrzyniak – Człowiek – Kapłan- -Społecznik”, „Oblicza śremskiej Dwójki”, „Bóg uśmiecha się ...” oraz programy telewizyjne. W 1992 r. uczniowie „Dwójki” występują w sześciu odcinkach audycji „Ziarno” nadawanej w I programie TVP.

Swego rodzaju zwieńczeniem działalności kulturalnej jest Śremsong, czyli Wielkopolski Przegląd Piosenki Religijnej. Rodzi się w „Dwójce”. Ze skromnej szkolnej imprezy (1991r.) powstaje największy tego rodzaju przegląd w Polsce, w którym uczestniczy w ciągu 10 lat ponad 10 tysięcy młodych wykonawców z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do dziś „Dwójka” jest jednym z głównych jego organizatorów, dzięki społecznemu zaangażowaniu jej nauczycieli i pracowników oraz pomocy uczniów Śremsong może się rozwijać.

Więź z „małą ojczyzną”
Od początku związek „Dwójki” z miastem jest bardzo widoczny. Uczniowie nie tylko biorą aktywny udział w życiu Śremu, uczestniczą w tym, co miasto oferuje, ale również sami dla niego organizują przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, rozrywkowym, ekologicznym. Odbywają się w „Dwójce” międzyszkolne konkursy, zawody sportowe, rajdy turystyczne. Szkoła organizuje dla mieszkańców Śremu festyny rekreacyjno – sportowe, połączone na przykład z meczami piłkarskimi, w których drużyny nauczycieli rywalizują z urzędnikami powiatowymi (1964), z policjantami, księżmi i radnymi (1990-1993). W szkolnej auli odbywają się koncerty profesjonalnych artystów – m.in. występują: Antonina Krzysztoń, Tadeusz Woźniak, „Stare Dobre Małżeństwo”. „Dwójka” dba o Park im. Powstańców Wlkp., od kilkudziesięciu lat uczniowie wykonują tam prace pielęgnacyjno – porządkowe, sadzą drzewka. Od 1992 r. szkoła jest współorganizatorem szeregu działań proekologicznych związanych z obchodami Światowego Dnia Matki Ziemi. „Dwójka” prezentuje swój dorobek mieszkańcom miasta. Współpraca z instytucjami lokalnego środowiska – choćby przy organizacji wymienionych przedsięwzięć – jest ważnym elementem programu wychowawczego szkoły.

W kraju i za granicą
Stale rozwija się współpraca „Dwójki” z Mogilnem, miastem, w którym pracował przez ostatnie12 lat życia i w którym jest pochowany ks. Piotr Wawrzyniak. Rozpoczyna się wszystko w 1992 r. od wyjazdów uczniów, nauczycieli, rodziców na grób Patrona szkoły w rocznice jego śmierci. Rozwijają się kontakty z mogileńską parafią farną i tamtejszą Szkołą Podstawową nr 2, a w ostatnim czasie także z Gimnazjum w Mogilnie. Spotkania rówieśników odbywają się i w Mogilnie, i w Śremie. Jesienią 2000 r. wszyscy „nowi” gimnazjaliści z „Dwójki” odwiedzają bratnie miasto. Czymś szczególnym w historii szkoły jest kilkuletnia (1992-1995) współpraca ze Szkołą Polską w Dyneburgu (Daugavpils) na Łotwie. Dwukrotnie goszczą w „Dwójce” polskie dzieci z Łotwy, uczą się z rówieśnikami w naszej szkole, zwiedzają Wielkopolskę, mieszkają u śremskich rodzin. Dwukrotnie „Dwójka” przebywa na Łotwie. Uczniowie zwiedzają ten kraj oraz sąsiednią Litwę. Przedstawiciele szkoły uczestniczą w Festiwalu Kultury Polskiej na Łotwie. Niezwykłą dokumentacją tych kontaktów jest podręcznik do języka polskiego dla klas 3 i 4 szkół podstawowych w kraju i za granicą (H. Metera , „Strzeż polskiej mowy”). Jeden z jego rozdziałów to wspomnienia dzieci z Dyneburga z pobytu w śremskiej „Dwójce”; opowieść kończy zdanie: „Tak dobrze nam było w Śremie, że nie chcieliśmy wracać do domu...” W roku 2000 gośćmi gimnazjum jest delegacja z Morges w Szwajcarii. Obecnie „Dwójka” oczekuje na rozwój współpracy z tym miastem.

Słowa uznania
Są niezwykle cenne dla wszystkich, którzy podejmują się realizacji nadobowiązkowych zadań, którzy wypracowują oryginalny wizerunek „Dwójki”. Napływają z różnych stron – od przedstawicieli władz miejskich Śremu i administracji oświatowej, od instytucji, z którymi szkoła współpracuje, od gości szkoły. Ogromnie cieszą podziękowania i życzenia Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie (1993), Związku Polaków na Łotwie (1995), Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (1992), prof. Stefana Stuligrosza (1995), Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie (1998), Burmistrza Mogilna (1996, 2000), uczniów (i rodziców) Szkoły Polskiej w Dyneburgu (1992-1995), zespołu „Kukułeczka” z Dyneburga (1997-2001), społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie (1996-2000) i Gimnazjum w Mogilnie (2000) oraz Towarzystwa im Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, które wyróżnia obydwie „Dwójki” swoimi medalami w 2000 r. Organizatorom „Śremsongu” dziękują nie tylko tysiące jego uczestników, ale również m.in. biskupi poznańscy i Kurator Oświaty w Poznaniu (1996). Jedyne w swoim rodzaju uczucia wielkiej radości i wzruszenia wywołuje w 1996 r. telegram od Ojca Świętego Jana Pawła II, w którym Papież przekazuje swoje błogosławieństwo wszystkim organizatorom i uczestnikom „Śremsongu”. Powtórne błogosławieństwo Papieża pojawia się w roku 1998.

Błogosławieństwo Jana Pawła II
KADRA KIEROWNICZA SZKÓŁ


SZKOŁA POWSZECHNA (żeńska, koedukacyjna)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
  Kierownicy i dyrektorzy   Zastępcy
1919 – 1928 Walenty WOJCIECHOWSKI    
1928 – 1933 Tytus JANECKI    
1933 – 1939 Maria JOSSE    
1945 Antoni TYŚPER    
1945 – 1953 Maria JOSSE    
1953 – 1967 Marian WIELIŃSKI    
1967 – 1972 Eugeniusz WINIECKI 1967 – 1969 Krystyna ŁAKOMA
    1969 – 1975 Witold KORDOS
1972 – 1974 Czesław WALKOWIAK    
1974 – 1975 Władysław ADAMCZEWSKI    
1975 – 1978 Ewa CIEŚLEWICZ   Helena RĄCZKIEWICZ
1978 – 1982 Helena RĄCZKIEWICZ 1978 – 1981 Jadwiga PAJĄK
    1981 – 1982 Stanisław TOMASZEWSKI
1982 – 1983 Stanisław TOMASZEWSKI   Zenon BUDYCH
1983 – 1991 Zenon BUDYCH 1983 – 1985 Tadeusz MIELOSZYŃSKI
    1985 – 1991 Leszek MAŃKOWSKI
1991 – 1999 Leszek MAŃKOWSKI 1991 – 1997 Jan WEIS
    1997 – 1999 Sabina MARCINIAK
1999 – 2001 Sabina MARCINIAK    


PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

od 1999 r.
Dyrektor: Leszek MAŃKOWSKI
Wicedyrektor: Zbigniew SZONERT

od 1 września 2001 r.
Dyrektor: Leszek MAŃKOWSKI
Wicedyrektor: Sabina MARCINIAK
Wicedyrektor: Zbigniew SZONERT